Uživatel:
Heslo:

Právní podmínky

PŘEČTĚTE SI PROSÍM CELÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY.

DOPORUČUJEME ABYSTE SI VYTISKL TENTO DOKUMENT PRO SVÉ ZÁZNAMY.

TOTO JE PRÁVNÍ ÚMLUVA MEZI VÁMI A NaturalRevenue.com (NATURAL LOGISTICS)

ODESLÁNÍM TÉTO ONLINE APLIKACE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE SI PŘEČETL A POROZUMNĚL PRÁVNÍM PODMÍNKÁM TÉTO ÚMLUVY A ŽE JSTE PRÁVNĚ ODPOVĚDNÝ ZA VŠECHNY A ZA KAŽDÝ Z TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNEK.


ZA PRVÉ.- OKOLNOSTI.
I.- NATURAL LOGISTICS je vlastníkem a správcem webových stránek pod jménem NaturalRevenue.com a odpovídajících služeb dostupných prostřednictvím těchto webových stránek přes internet.
II.- Že webmaster je legitimní majitel webové/vých stránky/nek a na těchto se neprovozuje žádná nepovolená aktivita, spojená nebo ne s obsahem přímo dostupným nebo nepřímo ze stránek v jeho vlastnictví, a má zájem o distribuci  zmíněných stránek se softwarem NaturalRevenue.com v souladu s následujícími  podmínkami specifikovanými v klauzulách tohoto dokumentu.
Obě strany, v zastoupení které eventuálně mají, vlastní výkonou moc pro zplnomocnění této smlouvy.
V souladu s uvedeným, strany souhlasí s účinností této smlouvy o distribuci softwaru, a jsou vázány jejím obsahem, v souladu s následujícími klauzulami.

ZA DRUHÉ.- PŘEDMĚT SMLOUVY.
Prostřednictvím této dohody, a podmínkami v ní stanovených, NaturalRevenue.com autorizuje webmastera účastnit se programu NaturalRevenue a, z toho důvodu, modifikovat webové stránky, kterých je vlastníkem, dříve zmíněných, s cílem zahrnout do nich potřebný materiál, který umožní uživatelům spojit se obsahem NaturalRevenue.com.
Zmíněné elementy, stejně tak i potřebný software budou poskytnuty NaturalRevenue.com jakmile budou odsouhlaseny podmínky této smlouvy.

ZA TŘETÍ.- TERMÍNY A VYPOVĚZENÍ.
Tato smlouva nabyde platnosti v momentě odsouhlasení podmínek této smlouvy.

Strany mohou zrušit tuto smlouvu v jakémkoliv momentě a s minimální 15 denní oznamovací dobou.  Strany prohlašují, že tato lhůta je dostačující a rozumná pro eventuální jednostranné vypovězení smlouvy jakékoliv ze stran.
Oprávnění každé ze stran vypovědět jednostranně tuto smlouvu jsou bez výhrady oprávnění k vypovězení pro neplnění a akce, které jsou právně odpovídající v případě neplnění smlouvy.

ZA ČTVRTÉ.- PLATBY.
Vždy pokud jsou dodrženy podmínky a požadavky specifikované v tomto dokumentu, NaturalRevenue.com se zavazuje zaplatit Webmasterovi korespondující obnosy.

Detail programu: Program Pay per Sale
Systém NaturalRevenue od NaturalRevenue.com vyhodnotí elektronický souhr s detailním přehledem co náléží uhradit webmasterovi na základě čehož uskuteční bankovní převod nebo převod prostřednictvím Paypal podle výběru webmastera. Nebude proplacena žádná částka, která nevyvstane z informačního systému NaturalRevenue od NaturalRevenue.com
Výslovně se umluvuje, mimo případu ukončení smlouvy, že nebude uskutečněno vyúčtování u částek nižších než 100€. Tímto způsobem, jestliže suma příslušného vyúčtování, vypočítáná podle ustanovení v tomto článku, nedosáhne zmíněnou minimální sumu, nebude uhrazena v daném měsící, bude uhrazena společně s částkou která bude příslušná pro následující měsíc, vždy pokud dlužná částka překoná minimální sumu.

ZA PÁTÉ.- PRÁVOPLATNÉ POUŽITÍ.
Webmaster je od NaturalRevenue.com autorizován k uskutečnění propagace služeb legální a povolenou formou, kterou považuje za vhodnou, ale výslovně se zavazuje nepropagovat prostřednictvím forem které by mohli být kvalifikovány, nějakým způsobem, jako nepovolené nebo ilegální, tím se rozumí podle jakákoliv normy které se k tomu vztahují. Webmaster se zvláště zavazuje k respektování, ve veškerých jejích bodech, politiku ANTISPAM a ANTI-CROSS-POSTING a obcházet zákon 18 U.S.C. sekce 2257.
Webmaster se zavazuje udržovat, na své vlastní náklady, stránky, kterých je vlastníkem,stejně tak jako pečovat o vzhled a obsah těchto a website odkud je přístupný tento software. Především se zavazuje, že nezahrne reklamu ani nedá přístup ze svých webových stránek na stráneky s pornografickým obsahem mladistvých nebo jakékoliv jiné tresné nebo nepovolené aktivity právní vyhláškou, především v souladu se zákony Spojených Států Amerických a států Evropské Unie. Webmaster se zavazuje nepoužívat slova, výrazy nebo termíny, které by mohli zmást uživatele ohledně obsahu služeb nebo jeho zpoplatněného charakteru. Především se zakazuje použití výrazů jako “mladiství”, “lolitas”,  “holčičky”, “podofilie”, “zneužití”, “chlapečči”, adolescent, child, children, elementary, fifteen, fourteen, high school, infant, juvenile, kid, kiddy, kindergarten, littli boy, little girl, lolita, lolita-teen, minor, nymphet, pedophile, preteen, puberty, pubescent, seventeen, sixteen, thirteen, underage, young boy, young child, young girl, young school boy, young school girl, young teen, youth. Tento seznam je pouze návodným a může být změněn v jakémkoliv momentě.
EWebmaster se zavazuje nezahrnout na zmíněných stránkách žádný typ erotického materiálu do kterého zasáhly mladiství během nějakého momentu během jeho tvorby, stejně tak jako jiné materiály považované za zakázané zákony Spojených Států Amerických a zemí Evropské Unie. Stejně tak se webmaster zavazuje nikterak zmiňovat ani nevytvářet linky na stránky, které obsahují zmíněné zákázané obsahy.
Webmaster zcela přebírá zodpovědnost za reklamu a obsah, které se vystavují na webových stránkách, kterých je vlastníkem, a zavazuje se nahradit škody způsobené NaturalRevenue.com jak přímo tak i v důsledku jakékoliv odpovědnosti na ní vyžadované jak ze strany veřejné správy tak i třetích stran, na základě zakázaných obsahů, odkazů nebo reklam na webových stránkách, kterých je webmaster vlastníkem. 
V případě neplnění ustanoveních v této klauzuře, NaturalRevenue.com může v tomto momeňtě ukončit smlouvu bez poškození z občanskoprávního plnění a penále, které by mohli příslušet.
Webmaster musí dodržovat obchodní etiketu vládnoucí v každé zemi a pokud neexistuje, musí se ujistit, že neporušuje vyčleněná zákonná nařízení, které by mohli být chápány jako zmíněná protizákoná aktivita.

ZA ŠESTÉ.- INDISPONIBILITA ZNAČEK.
Webmaster se zavazuje nepřenechat, nepronajmout, nepovolit, a neprovádět jakýkoliv jiný úkon vystavení, dispozice nebo distribuce značek, obchodních jmen, nebo logotipů spojených s NaturalRevenue.com, které se přímo a pouze netýká plnění ustanoveních v tomto dokumentu.

ZA SEDMÉ.- OSOBNÍ DATA.
Webmaster autorizuje zahrnutí dat, které, v jeho případě, poskytne pro databázi NaturalRevenue.com a příslušnému zacházení, za účelem plnění ustanovení v této smlouvě a uskutečnění platby, stejně tak jako pro zaslání interních obchodních nabídek společnosti a pro doručení pro něj zajímavých informací souvisejících se službou, která je předmětem této smlouvy. V jakémkoliv momentě může webmaster oznámit svůj záměr nedostávat již více informací.
NaturalRevenue.com se zavazuje neprodat nebo nepřenechat tyto třetí osobě ani použít či nakládat s těmito daty za jiným účelem než těmi, které jsou označeny v předešlém odstavci. V jakémkoliv momentě  může webmaster uplatnit jemu uznaná práva v aplikovaných normách a požádat o pozměnění, konzultaci nebo zrušení těchto dat v rámci členů NaturalRevenue.com. Vše předchozí s výjimkou soudního předvolání  nebo písemného nařízení kompetentní správní pravomoci.

ZA OSMÉ.- ZRUŠENÍ SMLOUVY.
Důvodem pro zrušení této smlouvy je veškeré neplnění jakékoliv povinnosti popsané v předchozích klauzurách. Strany za tímto účelem prohlašují, že veškeré povinnosti jsou podstatné a proto neplnění jakékoliv z nich opravňuje druhou stranu vypovědět tuto smlouvu. Stanovuje se výslovně rozhodující podmínka pro jakýkoliv případ neplnění webmastra.
Webmaster musí okamžitě odstranit ze svých webových stránek veškeré ikony, odkazy nebo zmínky na NaturalRevenue.com, pokud to vyžaduje NaturalRevenue.com.
Veškeré soudní a mimosoudní náklady způsobené neplněním ustanoveních této smlouvy, musí být uhrazeny neplnící stranou, včetně honorářů advokátů a ostatních výdajů.

ZA DEVÁTÉ.- AUTOMATICKÉ ZPOŽDĚNÍ V PLNĚNÍ.
Strany mohou vstoupit právoplatně do zpoždění v plnění povinností bez nutnosti existence jakéhokoliv typu interpelace, soudního řízení a mimosoudního řízení, pouze a výhradně realizováním jakéhokoli úkonu, který by mohl být interpretován jako realizace opaku toho co je stanoveno v této smlouvě. Stejně tak i opomenutí jakéhokoliv typu v realizaci úkonů, které mají být na základě ustanovení v této smlouvě plněny, implikuje tento předpoklad stejně jako v předchozím případě, že strany vstoupí do právoplatného zpoždění v plnění povinností. Pro tento druhý předpoklad není rovnež nutná existence žádných právních jednáních, předpokládaných v první řádce odstavce této klauzuly.

ZA DESÁTÉ.- ARBITRÁŽ A APLIKOVATELNÉ PRÁVO.
Veškeré neshody odvozené z této smlouvy nebo se k ní vztahující budou s konečnou platností vyřešeny podle nařízení Rozhodčího Soudu Mezinárodní Ochodní Komory arbitráží pokud bude ustanovené touto kamerou. 
Arbitráž bude řízená v souladu s právem aplikovaným v Evropské Unii a proto španělština bude komunikativním jazykem.  

ZA DESÁTÉ PRVÉ.- JEDNOSTRANNÉ ZMĚNY.
NATURAL LOGISTICS je zmocněn k provedení jednostranných změn v této smlouvě. Za tímto účelem bude oznámena tato změna webmasterovi, která vstoupí v platnost pokud do 10 dní po jejím oznámení webmasterovi ten k ní nepředloží námitku. Bude považováno za schválení, stejně tak, pokračování v úžívání softwaru po uplynutí stanovené 10 denní doby.

ZA DESÁTÉ DRUHÉ.- POPLATKY.
Webmaster zachová NaturalRevenue.com bez poškození jakoukoliv žalobou z důvodů, které by mohli být odvozeny od jeho spoluúčasti. Stejně tak se musí postarat o veškeré poplatky (daně, poplatky, atd.) jejichž původem je propůjčení služeb webmastrovi.

ZA DESÁTÉ TŘETÍ.- OZNÁMENÍ.
Všechna oznámení, která se uskuteční za účely této smlouvy, budou považovány za adekvátně provedené pokud budou učiněny prostřednictvím emailu a na adresu vyplývající ze záznamů a adres ustanovených každou ze stran.

A jako důkaz souhlasu s obsahem tohoto dokumentu, strany dávají svůj souhlas v nejlepší víře a dobrovolně být zavázány jejím zněním.