Felhasználónév:
Jelszó:

Feltételek

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ EGÉSZ MEGÁLLAPODÁST.

AZT JAVASOLJUK, HOGY NYOMTASSA KI EZT A DOKUMENTUMOT, HOGY MEGŐRIZHESSE.

EZ EGY TÖRVÉNYES MEGÁLLAPODÁS ÖN ÉS A NaturalRevenue.com (NATURAL LOGISTICS) KÖZÖTT

EZEN ONLINE JELENTKEZÉS ELKÜLDÉSÉVEL ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A BENNE FOGLALT FELTÉTELEKET, ÉS AZT, HOGY JOGILAG FELELŐS MINDEN EGYES FELTÉTEL BETARTÁSÁÉRT.


ELSŐ- HÁTTÉR.
I.- A Natural Logistics a NaturalRevenue.com nevű honlap és az annak megfelelő, az interneten, a fent említett honlapon keresztül elérhető szolgáltatás tulajdonosa és rendszergazdája.
II.- A rendszergazda a honlap(ok) törvényes tulajdonosa és az ilyen honlap(ok)on semmilyen illegális tevékenységet sem nyújtanak, legyen az akár a tartalommal összefüggő vagy attól független, amelyhez közvetlenül vagy közvetetten lehet hozzáférni a rendszergazda tulajdonát képező más honlapokról. A rendszergazda érdekelt a NaturalRevenue.com szoftvernek a fentemlített honlapokról történő terjesztésében az alábbi feltételek szerint, amelyeket e dokumentum cikkelyeiben írunk le részletesen.
Mindkét fél, a jogai birtokában, ezúton elismeri a másik jogát e megállapodás aláírására.
Az elmondottak fényében, a felek ezennel megegyeznek, hogy aláírják ezt a szoftverterjesztési megállapodást és hogy feltételei kötelezik őket az alábbi cikkelyeknek megfelelően.

MÁSODIK - A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA.
E megállapodás és az abban lefektetett feltételek révén a NaturalRevenue.com felhatalmazza a rendszergazdát, hogy részt vegyen a NaturalRevenue programban, következésképpen módosítja a tulajdonában levő korábban említett honlapokat, hogy megjelenítsen azokon bármilyen szükséges anyagot, ami lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy megismerjék a NaturalRevenue.com tartalmát.
Az olyan elemeket, mint a szükséges szoftver, a NaturalRevenue.com biztosítja, miután e megállapodás feltételeit elfogadták.

HARMADIK- IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS.
A megállapodás e megállapodás feltételeinek elfogadásától fogva lép hatályba.  
A felek bármikor felbonthatják a szerződést legalább 15 napos felmondási idővel. A felek ezennel megállapodnak abban, hogy a megállapodás ideje elég és ésszerűen hosszú ahhoz, hogy bármelyik fél esetleg egyoldalúan felmondhassa.
A megszegés esetén érvényes felmondási jog és a szerződésszegés esetén alkalmazható perek mellett, mindegyik fél jogosult a megállapodás egyoldalú felbontására.

NEGYEDIK- KIFIZETÉSEK.
A NaturalRevenue ezúttal beleegyezik abba, hogy átutalja a rendszergazdának a megfelelő összegeket, feltéve, hogy a megállapodásban leírt feltételeknek és követelményeknek eleget tesz.

A program részletes leírása: Fizetés eladások után program
A NaturalRevenue.com NaturalRevenue rendszere egy elektronikus összefoglalót fog kibocsátani részletes információval a rendszergazdának fizetendő összegekről, és az ilyen összegeket átutalással vagy PayPallal utalják át, attól függően, hogy a rendszergazda melyik módszert választotta. Kizárólag a NaturalRevenue.com NaturalRevenue számítógépes rendszerében megjelenő összegek kerülnek kifizetésre
Ezúton kifejezetten megállapodnak abban, hogy hacsak a megállapodást fel nem bontják, 100 eurónál kisebb összegek nem kerülnek kifizetésre. Ekképpen, ha e cikkelynek megfelelően kiszámított végső kifizetés összege nem éri el a fent említett minimális összeget, az adott hónap nem kerül kifizetésre. Ehelyett a függőben levő összeget hozzáadják a következő hónap kifizetéséhez, feltéve, hogy a kifizetendő összegek meghaladják a minimálisan előírt összeget.

ÖTÖDIK- TISZTESSÉGES FELHASZNÁLÁS.
A rendszergazdát a NaturalRevenue.com felhatalmazza, hogy a szolgáltatást bármilyen törvényes és jogos formában értékesítse, amit megfelelőnek ítél meg, de kifejezetten megállapodnak abban, hogy nem hirdetik semmilyen illegálisnak vagy törvényellenesnek tekinthető módon, ha az utóbbiak bármilyen alkalmazandó szabályozásban szerepelnek. A rendszergazda különösen beleegyezik, hogy mindenben betartja a SPAM-ELLENES és a TÖBB HELYEN VALÓ MEGJELENTETÉS-t ellenző politikát és nem szegi meg a U.S.C 18. törvény 2257. cikkelyét.
A rendszergazda ezúttal beleegyezik abba, hogy a tulajdonában levő honlapokat kizárólag a saját költségén tartja fenn, védi azok imázsát és tartalmát és a honlapot, ahonnan a szoftverhez hozzá lehet férni. A rendszergazda különösen beleegyezik abba, hogy nem szerepeltet olyan hirdetést vagy nem biztosít hozzáférést a saját honlapjáról az olyan honlapokra, amelyek tartalma kiskorú pornográfiával, vagy bármilyen más büntetett vagy illegális tevékenységgel függ össze, különösen az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió szabályozásának megfelelően. A rendszergazda ezúttal beleegyezik, hogy nem használ olyan szavakat vagy kifejezéseket, amelyek megtéveszthetik a felhasználók a szolgáltatások tartalmára vagy azok ingyenességére vonatkozóan. Különösen tiltott az olyan kifejezések használata, mint "menores", "lolitas", "niñas", "pedofilia", "abusos", "niños", kamasz, gyermek, gyermekek, elemi, tizenöt, tizennégy, középiskola, csecsemő, ifjú, kis srác, óvoda, kisfiű, kislány, koraérett kamaszlány, kamaszlány, kiskorú gyermek, szexis kislány, pedofil, kamaszkor előtti, kamaszkor, serdülőkorban levő, tizenhét, tizenhat, tizenhárom, kiskorú, fiatal fiú, fiatal gyermek, fiatal lány, fiatal iskolás, fiatal iskolás lány, fiatal tinédzser, fiatalság. Ez a lista csupán példaként szolgál és bármikor módosítható.
A rendszergazda ezúton beleegyezik abba, hogy a korábban említett honlapokon nem jelentet meg semmilyen erotikus anyagot, amiben bárhol kiskorú gyerekek szerepelnek, és más anyagot sem, amit tiltanak az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió országainak törvényei. Hasonlóan, a rendszergazda ezúton beleegyezik, hogy nem említ meg vagy helyez el olyan más honlapokra vezető hivatkozásokat, amelyeken ilyen tiltott tartalom szerepel.
A rendszergazda teljes felelősséget vállal a tulajdonában levő honlapok hirdetéséért és tartalmáért, és beleegyezik abba, hogy bármilyen kárt megtérít a NaturalRevenue.com-nak, amely közvetlenül vagy a kormány vagy harmadik felek által, a rendszergazda tulajdonában levő honlapokon megjelenített, hivatkozott, vagy meghirdetett tartalomra vonatkozóan előírt bármilyen kötelezettség miatt merül fel. 
E cikkely rendelkezéseinek megszegése esetén a NaturalRevenue.com jogosult a megállapodás azonnali felmondására, az ezzel járó polgárjogi és büntetőjogi per ellenére.
A rendszergazda betartja az egyes államok Etikai kódexét, az ilyen kódex hiányában a rendszergazda ügyel arra, hogy nem szeg meg semmilyen különálló jogi rendelkezést, amely az adott tevékenységet törvényellenesnek tekintheti.

HATODIK- MÁRKÁK BESZEREZHETETLENSÉGE.
A rendszergazda ezúton beleegyezik, hogy nem adja át, nem adja bérbe, nem engedélyezi vagy végzi a NaturalRevenue.com-hez kapcsolódó márkáknak, kereskedelmi neveknek vagy logóknak bármilyen bemutatását vagy terjesztését. A rendszergazda tartózkodni fog minden olyan cselekedettől, amely különbözik e dokumentumban lefektetett rendelkezések szigorú betartásától.

HETEDIK - SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ.
A rendszergazda ezúton engedélyezi az összes megadott információ belefoglalását a NaturalRevenue.com adatbázisába, azért, hogy megfelelhessenek e megállapodás rendelkezéseinek és elvégezhessék a megfelelő kifizetéseket, a vállalattól kereskedelmi ajánlatokat kapjanak és a megállapodás tárgyához fűződő érdemi információt. A rendszergazda bármikor kifejezheti, ha a továbbiakban nem kíván információt kapni.
A NaturalRevenue.com ezennel elfogadja, hogy nem értékesít vagy továbbít ilyen információt harmadik feleknek és azt nem használja fel bármilyen, az előző bekezdésben leírttól eltérő célra. A rendszergazda gyakorolhatja jogait az alkalmazandó jognak megfelelően és kérheti a NaturalRevenue.com tagsági zónájában szereplő információ módosítását, megtekintését vagy törlését, hacsak azt másként nem határozzák meg a jogi felszólítások vagy egy illetékes közigazgatósági hatóság írásos rendeletei.

NYOLCADIK - A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE.
A fenti cikkelyekben leírt bármelyik kötelezettség betartásának elmulasztását a felbontási oknak tekintik. A felek ezennel megállapodnak abban, hogy minden kötelezettség lényeges, ezért ezek bármelyike betartásának elmulasztása feljogosítja a másik felet a megállapodás felmondására. A rendszergazda bármelyik kötelezettségének be nem tartását kifejezett felmondási kikötésnek tekintik.
A rendszergazda azonnal eltávolít minden képet, a NaturalRevenue.com-ra vonatkozó linket vagy hivatkozást a saját honlapjáról (honlapjairól), ha azt a NaturalRevenue.com megköveteli. Minden bírósági és bíróságon kívüli kiadást, ami a megállapodás be nem tartásából eredhet, a megállapodást megszegő fél fog megfizetni, beleértve az ügyvédi díjat és más költségeket.

KILENCEDIK- AUTOMATIKUS HÁTRALÉKOK.
A felek hátralékban lesznek a törvény erejénél fogva bármilyen kihallgatás, bírósági vagy bíróságon kívüli kereset nélkül, egyedül és kizárólag bármilyen olyan cselekedet végrehajtása révén, ami e megállapodás rendelkezésével ellenkezőnek tekinthető. Hasonlóan, bármelyik cselekvés bármilyen fajta elmulasztása, amit a rendelkezéseknek megfelelően el kellett volna végezni, ugyanezt eredményezi, azaz a felek hátralékban lesznek a törvény erejénél fogva. Az előző feltételezéshez, e cikkely bekezdésének első sorában említett egyetlen bírósági eljárás sem lesz szükséges.

TIZEDIK - DÖNTŐBÍRÁSKODÁS ÉS ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY.
Bármilyen, e megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos vitát végül a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara egyeztető eljárásra vonatkozó szabályainak megfelelően rendez egy döntőbíró, akit a Kamara nevez ki. 
Az egyeztetési eljárás az alkalmazandó EU törvényeknek megfelelően történik, a kommunikáció nyelve a spanyol.  

TIZENEGYEDIK - EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁS.
A Natural Logistics joga van a megállapodást egyoldalúan módosítani. A rendszergazdát értesítik a módosításról, amely az értesítés kézhez kapása után 10 nappal lép érvénybe, ha a rendszergazda nem fejezte ki ellenvetését. Ha a rendszergazda a 10 napos határidő eltelte után tovább folytatja a szoftver használatát, a módosítást elfogadottnak tekintik.

TIZENKETTEDIK - ADÓK.
A rendszergazda kártalanítja a NaturalRevenue.com-ot bármilyen természetű perért, amit az ő részvétele okozott. Hasonlóan, a rendszergazda minden adót megfizet, ami a szolgáltatás nyújtása nyomán merült fel.

TIZENHARMADIK - ÉRTESÍTÉS.
Minden, e megállapodás céljából történő értesítést megfelelőnek tekintenek, ha e-mailben küldik el, ha a nyilvántartásban szereplő címre és a felek által ebben a dokumentumban megadott állandó lakcímre.

Ennek hiteléül a felek jó hiszemben beleegyezésüket adják és elfogadják, hogy a megállapodásba foglalt rendelkezések kötelezik őket.